1. 9. 2017

 1.C 
Tdn uitel: Vakrmanov rka

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

 
P
o

 

(Sk1)
Vak
(1.C)

M
Vak
(1.C)

J
Vak
(1.C)

S
Vak
(1.C)

(Sk2)
Vak
(1.C)

     

 

t

 

J
Vak
(1.C)

M
Vak
(1.C)

J
Vak
(1.C)

TV
Vak
(TV-M)

       

 
S
t

 

(Sk1)
Vak
(1.C)

J
Vak
(1.C)

P
Vak
(1.C)

VV
Vak
(1.C)

(Sk2)
Vak
(1.C)

     

 

t

 

J
Vak
(1.C)

M
Vak
(1.C)

TV
Vak
(TV-V)

S
Vak
(1.C)

       

 
P

 

J
Vak
(1.C)

M
Vak
(1.C)

J
Vak
(1.C)

HV
Vak
(1.A)

       

Zpracovno v systmu Bakali