Provoz školy od 03.05.2021

30. 4. 2021


Rotační výuka pro žáky 2. stupně

Změny  v podmínkách vzdělávání  pro 1. stupeň -  testování, sportovní aktivity 

 Vážení rodiče,

Dne 29. 4. 2021 schválila Vláda ČR částečné otevření základních škol mimo jiné také v Libereckém kraji a to s platností od 03. 05. 2021. Školy se otevřou pro žáky 2. stupně v systému rotační výuky celých tříd. Třídy se budou střídat po týdnu v prezenční a distanční výuce. Návrat žáků k prezenční výuce má i další podmínky:

A) Podmínky návratu:

Všichni žáci musí mít povinně ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou sportovních aktivit realizovaných ve venkovních prostorech.

Ochranou úst a nosu se rozumí zdravotnická obličejové maska (rouška, respirátor) splňující standardy MO MZD. Výjimku mají pouze ti žáci, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav. (platné vyšetření odborného poradenského pracoviště)

Povinné neinvazivní testování antigenními testy 2x týdně (testování musí proběhnout ve škole formou samotestování žáků vždy v pondělí a ve čtvrtek prezenční výuky

Povinná homogenita tříd – nelze míchat děti napříč skupinami

Stravování za specifických protiepidemických pravidel pro žáky na prezenční výuce.

Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

B) Rotační výuka:

Prezenčně/distančně se vyučují žáci 2. stupně v rotačních cyklech (uvedeny první dva týdny  - dále se střídají (sudý/lichý týden)

Prezenční výuka v týdnu od 03.05.2021 do 07.05.2021: pro třídy 7.A; 7.B; 7.C; 8.A; 8.B prezenční výuka probíhá podle běžných rozvrhů s drobnými úpravami (zachování homogenity), rozvrhy zveřejněny na webu školy, včetně odpoledního vyučování

Všechny ostatní třídy pokračují v distanční výuce dle platných rozvrhů pro distanční výuku.

Prezenční výuka v týdnu od 10.05.2021 do 14.05.2021: pro třídy 6.A; 6.B; 6.C; 9.A; 9.B prezenční výuka probíhá podle běžných rozvrhů s drobnými úpravami (zachování homogenity), rozvrhy zveřejněny na webu školy, včetně odpoledního vyučování

Všechny ostatní třídy pokračují v distanční výuce dle platných rozvrhů pro distanční výuku.

Distanční výuka:

probíhá online výuka dle stávajících rozvrhů pro online výuku

v době distanční výuky nebudou zadávány úkoly z výchov ani z povinně volitelných předmětů – tyto předměty budou realizovány v době prezenční výuky 

v 6. ročnících nebude realizována online výuka informatiky – bude realizována pouze při prezenční výuce

Prezenční výuka:

dle běžných rozvrhů s drobnými úpravami – třídy musí zachovat homogenitu – nelze rozdělovat třídy na předměty napříč ročníkem, rozvrhy zveřejněny na webu školy

i nadále platí zákaz zpěvu napříč předměty

hodiny hudební výchovy budou probíhat dle rozvrhu – náplní budou jiné aktivity (poslechové, rytmizační) ne zpěv.

jsou povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech) – u žáků, kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání

při těchto sportovních činnostech je uvedena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest (tedy bez roušky nebo respirátoru)

C) Příchod do školy

7. ročníky / 6. ročníky: 7:40, vchod z 2. stupně

8. ročníky / 9. ročníky: 7:50, vchod z 2. stupně

žáci čekají před školou na určeného pedagogického pracovníka, který si je před školou vyzvedne a doprovodí po skupinách do školy

žáci do školy vstupují v chirurgické roušce nebo respirátoru

D) Testování

Testovat se bude 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole. Účast na testování bude podmínkou osobní přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelkou školy.

V případě, že zákonný zástupce chce využít k samotestování jiný antigenní test schválený MZD k samotestování, je testování prováděno v době 7:00 – 7:30, vchod z 1. stupně, přítomnost zákonného zástupce je nutná, nutné vyplněné čestné prohlášení zákonného zástupce info ZDE

E) Zákonný zástupce nesouhlasí s podmínkami pro návrat dětí do škol celedenní ochrana úst a nosu, povinné testování)

Pokud se žák nedostaví na testování nebo zákonný zástupce vysloví nesouhlas s testováním nebo pokud zákonný zástupce vysloví nesouhlas s nošením roušky, žák nebude mít povolen vstup do budovy školy a bude na něj pohlíženo jako na nemocného žáka. Bude omluven, budou mu předány úkoly a obsah probíraného učiva v týdnu prezenční výuky a zákonný zástupce zajistí dohled nad jeho vzděláváním. Tento postup je v souladu s nařízením MŠMT k návratu dětí do škol. V době probíhající prezenční výuky není v silách pedagogů zajišťovat výuku i distančním způsobem v rozsahu online hodin.

F) Testovat se nemusí

Žáci, kteří absolvovali z důvodu onemocnění Covid 19 izolaci nebo karanténu minimálně v rozsahu dle platného mimořádného opatření MZd a zároveň neuplynulo více jak 90 dní od prvního pozitivního PCR testu. Tuto skutečnost je nutno doložit písemně a prokazatelně.

G) Vydávání potvrzení o antigenním testování

Škola nebude vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

H) Postup školy v případě pozitivity žáka při testování

Pokud žákovi vyjde pozitivní test při pondělním testování, bude tento žák umístěn do izolační místnosti do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce.

Škola mu vydá potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Poté bude zák. zástupce informovat dětského lékaře, který objedná dítě na PCR konfirmační test. Do doby výsledku tohoto testu je žák v karanténě a je mu zakázána osobní přítomnost ve škole. Do školy se vrací v případě negativního PCR testu. Je nutno doložit potvrzení, které vystaví praktický dětský lékař. V případě pozitivity se řídíte pokyny KHS.

Pokud vyjde žákovi pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů celá třída a čeká na výsledek konfirmačního PCR testu pozitivního žáka doma. V případě doložení negativního výsledku se celá třída vrací na prezenční výuku dle harmonogramu stanoveného školou. V případě pozitivního výsledku zašle škola seznam žáků spolu s kontakty na rodiče KHS a ta poté určí další postup, popř. nařídí karanténu či povinnost dalšího testování.

Vážení rodiče, děkuji Vám za dosavadní spolupráci a pomoc při organizaci výuky v této nelehké době, kdy výuka probíhá pro všechny zainteresované strany v nestandardních podmínkách a tolik očekávaný návrat žáků do školy je doprovázen mnoha podmínkami, které jsou pro některé rodiče neakceptovatelné. Rozumím tomu, když nebudete chtít své děti posílat za těchto podmínek do školy, ale prosíme o pochopení, že škola musí všechna pravidla stanovená mimořádnými opatřeními dodržovat.

I) Stravování

Prezenční výuka:

Obědy pro žáky, kteří se budou vzdělávat prezenčně, jsou automaticky přihlášeny

Pokud zákonný zástupce pro žáka oběd nechcete, je nutné si oběd odhlásit nejpozději v pondělí 03.05.2021 do 7:30 hodin

Žáci v jídelně sedí u stolu maximálně po čtyřech, při dodržování rozestupů 1,5 metru.

V provozu nebude salátový bar - ovoce a zelenina bude žákům vydávána při výdeji stravy.

Tácy a příbory si žáci neberou sami, vše jim připravují paní kuchařky ve výdejním okénku.

V době výdeje obědů je provozními zaměstnanci zajišťováno pravidelné dezinfikování ploch ve školní jídelně, vždy před příchodem nové skupiny ke stravování.

Distanční výuka

Žáci 1. a 2. stupně, kteří mají distanční výuku, mají nadále možnost odběry obědy z výdejového okénka (take-away) z ulice Mařanova v době 11:00 – 13:30

 

V Liberci 30.4.2021                                                                                    Mgr. Štěpánka Vozková, ředitelka školy

Vice informací v přiloženém dokumentu ZDE