1. 9. 2020

 8.B 
Tdn uitel: Herainov Vra

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

 
P
o

 

F
VYR

J
Her

NJ (NJ2)
Her

Ch
Har

M
Mar

TV (D)
Uch

   

NJ (NJ3)
Hla

TV (CH)
Vok

AJK (AJK)
Par

 

t

 

J
Her

AJ (BVJ4)
Tu

M
Mar

D
Hla

VZ
Mus

Z
Vok

 

VV
Tu

AJ (BVJ3)
Par

AJ (BVJ2)
Hoz

 
S
t

 

AJ (BVJ4)
Tu

J
Her

M
Mar

Ch
Har

NJ (NJ2)
Her

SH (d)
Uch

   

AJ (BVJ3)
Par

NJ (NJ3)
Hla

SH (CH)
Vok

AJ (BVJ2)
Hoz

AJK (AJK)
Par

 

t

 

J
Her

M
Mar

OV
Bur

AJ (BVJ4)
Tu

TV (D)
Uch

VZ
Mus

 

HV
Bo

AJ (BVJ3)
Par

TV (CH)
Vok

AJ (BVJ2)
Hoz

 
P

 

J
Her

M
Mar

L: SP (SP1) Hor

AJ (BVJ4)
Tu

D
Hla

P
Har

   

L: SP (SP2) Har

S: SP (SP1) Har

AJ (BVJ3)
Par

S: SP (SP2) Hor

 

AJ (BVJ2)
Hoz

 

Zpracovno v systmu Bakali