1. 9. 2020

 7.A 
Tdn uitel: Rohov Olga

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

 
P
o

 

TV (CH)
Bur

VV
Kov

VV
Kov

Z
Vok

M
Roh

NJ (NJ1)
Kov

   

AJK (AJK)
Tu

TV (D2)
Vok

NJ (RVJ)
Hoz

 

t

 

D
om

P
Uch

M
Roh

J
Bo

NJ (NJ1)
Kov

L: SP (SP1) Har

   

L: SP (SP2) Hoz

AJK (AJK)
Tu

S: SP (SP1) Hoz

S: SP (SP2) Har

NJ (RVJ)
Hoz

 
 

 
S
t

 

F
Har

AJ (BVJ1)
Roh

TV (CH)
Bur

M
Roh

J
Bo

OV
Tu

   

AJ (RVJ)
om

TV (D2)
Vok

 

t

 

Z
Vok

J
Bo

AJ (BVJ1)
Roh

M
Roh

HV
Bo

P
Uch

   

AJ (RVJ)
om

 
P

 

M
Roh

AJ (BVJ1)
Roh

J
Bo

F
Har

SH (SH)
Mus

D
om

   

AJ (RVJ)
om

NJ (RVJ)
Hoz

Zpracovno v systmu Bakali