1. 9. 2020

 3.B 
Tdn uitel: Tborsk Renata

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

 
P
o

 

J
Tb

M
Tb

J
Tb

AJ (BVJ4)
Sam

       

AJ (BVJ2)
Tb

 

t

 

J
Tb

M
Tb

TV
Tb

S
Tb

J
Tb

     

 
S
t

 

J
Tb

AJ (BVJ4)
Sam

M
Tb

J
Tb

HV
pi

     

AJ (BVJ2)
Tb

 

t

 

J
Tb

TV
Tb

M
Tb

Inf (Inf1)
Kov

S
Tb

     

Inf (Inf2)
Roz

 
P

 

AJ (BVJ4)
Sam

J
Tb

M
Tb

P
Vak

VV
Vak

     

AJ (BVJ2)
Tb

Zpracovno v systmu Bakali