ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC
ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25

   
sekretariát:

48 51 30 357

družina: 48 48 49 100
1. stupeň: 48 48 49 101
2. stupeň: 48 48 49 102

Další kontakty
Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili.

Dokumenty k nahlédnutí

Plán DVPP na školní rok 2019/20

celé znění naleznete zde


Roční plán školy na školní rok 2019/20

celé znění naleznete zde


EVVO plán 2019/2020

 • environmentální výchova a osvěta
celé znění naleznete zde.


Školní řád platný od 1. 9. 2016

Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon = ŠZ)
2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole(§ 30 odst. 1 písm. a) ŠZ)
3. Docházka žáků do školy (§22 školského zákona)
4. Základní pravidla chování žáků ve škole a připravenost žáků na výuk
5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) ŠZ)
6. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)
7. Výkon dohledu nad žáky (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)
8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)
9. Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole (§ 30 odst. 1 písm. c) ŠZ)
10. Podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi nesouvisejícími s vyučováním
11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)
12. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žák (§ 30 odst. 2 školského zákona)
13. Hodnocení chování žáků (§ 30 odst. 2 a § 31 školského zákona)
14. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách (§ 30 odst. 2 školského zákona)
15. Zodpovědnost za hodnocení a klasifikaci, informování zákonných zástupců
16. Rozvoj nadání žáků (§ 17 školského zákona)
17. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
18. Způsob hodnocení žáků cizinců (§ 20 školského zákona)
19. Všeobecná ustanovení (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech

Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení chování žáků

Příloha č. 3 Pokyn k zajištění bezpečnosti žáků školy


celé znění naleznete zde
+ příloha č. 1,2 zde
+ příloha č. 3 zdeŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili."

Charakteristika školy
 • vymezení hlavní činnosti
 • umístění školy
 • materiálně technické podmínky pro výuku
 • charakteristika pedagogického sboru
 • vzdělávací program školy
 • specializace školy
 • školní projekty
 • školní parlament
 • spolupráce s rodiči
 • partneři školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu
 • pojetí školního vzdělávacího programu
 • výchovné a vzdělávací strategie
 • poskytování poradenských služeb ve škole péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • začlenění průřezových témat
 • školní družina
 • školy v přírodě, alternativní výuka ve zdravotně příznivém prostředí
Školní vzdělávací program 1. část zde kapitola 1 - 6
Učební osnovy 2. část kapitola 7
Český jazyk 1. st. , 2. st. ; Anglický jazyk 1. st. , 2. st. ; Anglický jazyk konverzace 2. st. ; Německý jazyk 2. st. - RVJ , BVJ ; Francouzsklý jazyk 2. st. ; Matematika 1. st. , 2. st. ; Informatika ; Člověk a jeho svět ; Dějepis ; Občanská výchova ; Fyzika ; Chemie ; Přírodopis ; Zeměpis ; Přírodovědná praktika ; Hudební výchova ; Výtvarná výchova 1. st. , 2. st. ; Tělesná výchova 1. st. , 2. st. ; Výchova ke zdraví ; Pracovní činnosti ; Člověk a svět práce ; Volitelný český jazyk; Sportovní hry; Matematicko - fyzikální praktika; Volitelná matematika
Příloha 1 - Školní aktivity
Příloha 2 - Naplňování průřezových témat
Příloha 3 - Školní vzdělávací program školní družiny

Celý dokument je také k nahlédnutí ve škole.

Roční plán školy na školní rok 2018/19

celé znění naleznete zde

Vyhodnocení ročního plánu školy na školní rok 2018/19

celé znění naleznete zde

Vyhodnocení plánu DVPP na školní rok 2018/19

celé znění naleznete zde

Plán DVPP na školní rok 2018/19

celé znění naleznete zdeICT plán ZŠ Česká 354

celé znění naleznete zdeEVVO plán

 • environmentální výchova a osvěta
celé znění naleznete zde


Střednědobý plán rozvoje školy 2013/16

celé znění naleznete zde

Vyhodnocení střednědobého plánu rozvoje školy 2013/16

celé znění naleznete zde

Střednědobý plán rozvoje školy 2016/19

celé znění naleznete zde

© 2006 - 2015 ZŠ Vesec | vstup do administrace »
TOPlist