Primární prevence program č. 4.3

Název projektu: Primární prevence na ZŠ Česká

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Školství a mládež 
program č.: 4.3 Specifická prevence rizikového chování 
č. OLP/1092/2022
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 29. 3. 2022 usnesením č. 128/22/ZK 

Výše dotace: 30 000,- 

Účel projektu:

Podpořit cílovou skupinu, tedy žáky naší školy, a tím umožnit všem žákům vybraných ročníků bez ohledu na finanční možnosti profitovat z účasti na programech primární prevence vedených externími odborníky. Umožnit našim pedagogům inspirovat se od externích lektorů a přenést nové metody, techniky a formy práce do vzdělávacího procesu na naší škole, a tak zprostředkovaně podpořit všechny žáky školy. Ve školním roce navazujícím na mimořádně obtížné období střídavé prezenční a distanční výuky a sociální izolace podpořit snahu školy o celkový důraz na sociální klima, duševní zdraví a primární prevenci rizikového chování.

Cíle projektu:

1. Získat dotaci na programy externích odborníků a umožnit tak péči v oblasti primární prevence všem žákům vybraných ročníků bez ohledu na finanční možnosti.

2. Poskytnout interním pedagogům veškeré podmínky k vedení vlastních lekcí zaměřených na primární prevenci, ať už materiální či metodickou (účastí na externích programech).

3. Po roce protiepidemických opatření ve vzdělávání a v mnoha případech po roce omezení sociálních vazeb prohloubit vztahy ve třídách a zamezit nežádoucímu chování, včetně šikany a kyberšikany. Využít externích odborníků, kteří mohou na sociální vazby třídy nahlédnout zvenčí, bez předsudků, a mohou dát interním pedagogům doporučení k další práci.

4. Po roce protiepidemických opatření a mnohdy po zpřetrhání sociálních vazeb jednotlivých žáků zamezit nežádoucím jevům, jako jsou různé druhy závislostí, tolerance násilí, sklony k depresím aj. Podpořit prosociální chování, schopnost práce s emocemi, zdravou asertivitu, měkké dovednosti.

5. Navázat na práci externích odborníků další interní pedagogickou prací s cílovou skupinou, tak, aby se oblast primární prevence, ochrany duševního zdraví a socializace stala v tomto školním roce prioritou vzdělávacího procesu.

6. Inspirovat se metodami, technikami a formami práce externích lektorů a ty následně převést do interní práce školy, tím podpořit všechny žáky školy.

7. Reflektovat aktuální stav sociálních vazeb a rizik v jednotlivých třídách (a k tomu využít pohledu externích lektorů) a zvolit vhodné prostředky intervence a následné dlouhodobé práce se třídními kolektivy.