Školní družina - informace

Školní družina

Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují.

Po skončení vyučování nabízíme dětem pestrý program, který, jak doufáme, uspokojuje všechny jejich potřeby.

Zpíváme, tančíme, hrajeme všelijaké hry, soutěžíme, vyrábíme z různých materiálů, luštíme, šifrujeme, chodíme do tělocvičny. Pokud je příznivé počasí, jsme každý den venku na školní zahradě nebo dětském hřišti. Podnikáme i různé výlety do okolí školy.
 

Informace o provozu školní družiny pro rok 2023/2024

Provoz ŠD: denně od 6:00 – 7:35; 11:35 – 17:00

 

6:00 – 7:35: Provoz ranní školní družiny.

do 7:15: Příchod žáků do ranní školní družiny (pak se budova uzavírá).

7:40 – 8:40: Půlené hodiny, příchod možný do 7:45 nebo v čase 8:30 – 8:35.

11:35 (12:30) – 13:00: Ukončení dopoledního vyučování evidence přítomných žáků, oběd, hygiena odpočinkové činnost.

13:00 – 15:00: Rekreační a zájmové činnosti pobyt venku, vycházka, výtvarné a pracovní činnosti, hudební chvilky, tanečky, dopravní výchova, přírodovědné činnosti, didaktické hry – příprava žáků na vyučování.

V tomto čase není možné děti vyzvedávat.

15:00 – 15:25: Hygiena, svačina, příprava na zájmovou činnost.

15:25: Předání dětí z jednotlivých oddělení na zájmové kroužky a do konečné družiny

15:30 – 17:00: Individuální odpočinkové činnosti, odchody žáků.

 

Po ukončení vyučování předávají učitelé žáky z 1. a 2. tříd do školní družiny vychovatelům osobně. 

Žáci 3. a 4. tříd docházejí do jednotlivých oddělení po skončení vyučování individuálně.

 

Vychovatelka při výběru činností pro děti vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů, přihlíží k aktuálnímu počasí a k projevenému zájmu dětí v oddělení.

 

 

Odchody žáků ze školní družiny

Vyzvednout žáka ze školní družiny mohou pouze osoby písemně zmocněné k tomuto účelu zákonným zástupcem. Tyto osoby uvede zákonný zástupce do přílohy zápisového lístku.

Ve výjimečných případech může zákonný zástupce zmocnit k vyzvednutí dítěte osobu, která není uvedena v závazné přihlášce, a to písemně s uvedením jména osoby a adresy zmocněné osoby, podpis zákonného zástupce.

 

A. Pravidelné  odchody - na základě údajů v Zápisovém lístku ŠD (družinový notýsek). Na zápisovém lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině.           

B. Jednorázové odchody – na základě písemné žádosti rodičů (družinový notýsek).

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisovém lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu, a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

 

Časy pro odchody žáků

Z organizačních důvodů jsou stanoveny časy pro odchody žáků ze školní družiny takto:

 

1. Po obědě

sám, bez doprovodu – žák předá paní vychovatelce notýsek (nebo lísteček), kde je samostatný odchod napsán; paní vychovatelka předá žáka po jídle do šatny dozoru a žák odchází z budovy školy sám.
 

s doprovodem – žák předá paní vychovatelce notýsek (nebo lísteček), kde je  napsáno, že odchází po obědě s doprovodem – doprovod čeká na žáka před budovou školy; paní vychovatelka předá žáka po obědě dozoru u šaten.
 

2. V době od 13:00 – 15:00 hod

Probíhá organizovaná činnost (TV, HV, DV, PČ, VV, výlety, pobyt v přírodě,…). V tomto čase není možné děti vyzvedávat.

 

3. V době od 15:00 – 15:30 hod

sám, bez doprovodu - paní vychovatelka pouští žáky ze ŠD dle zápisního lístku (pravidelné odchody) nebo písemného sdělení od rodičů v notýsku (na lístečku); žák se vždy hlásí předávacímu dozoru u šaten
 

s doprovodem

15:00 – paní vychovatelka uvolní žáka na základě písemného sdělení v notýsku (na lístečku); kde bude napsáno, že má být žák v 15:00 hodin připraven k vyzvednutí. Rodič musí být přesně v 15:00 před budovou školy

15:00 – 15:25 – rodič (zákonný zástupce) zazvoní na příslušné oddělení školní družiny, nebo zaťuká na okno herny a paní vychovatelka dítě pustí do šatny. Po převléknutí zazvoní žák na paní vychovatelku nebo se nahlásí předávacímu dozoru a bude puštěn z budovy školy. Zákonný zástupce čeká na své dítě venku před školou.

15:30 – 17:00 – všechna oddělení školní družiny se spojují do dvou oddělení v přízemí před šatnami. Zákonný zástupce zazvoní na žlutý zvonek, paní vychovatelka předá žáka do šatny a rodičům.

 

Sběrná školní družina: otevřena denně od 13:00 - 15:30 hodin

- pro žáky, kteří čekají na zájmovou činnost a doučování

- pro žáky, kteří potřebují výjimečně vyzvednout zs školní družiny v době mezi 13:00 a 15:00 h

-zákonný zástupce napíše do notýsku (na lístek) přesný čas samostatného odchodu nebo vyzvednutí, asistent pedagoga žáka předá zákonnému zástupci nebo mu umožní samostatný odchod ze školy.

 

Platby za školní družinu

Platby za školní družinu probíhají  bezhotovostním platebním stykem.

Měsíční částka je 300,- Kč a je hrazena ve dvou částkách.

1. platba za září – prosinec  1 200 Kč  -  uhrazena do konce září

2. platba za leden – červen 1 800 Kč  -  uhrazena do konce ledna

 

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 300,- Kč vždy k 18. dni daného měsíce. Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu ZŠ.

V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod.  bude poplatek na základě  žádosti zákonného zástupce vrácen.

 

Jestliže rodič nezaplatí v daném termínu příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

Číslo účtu ŠD: 5452102/0800    

Zpráva pro příjemce: příjmení a třída, kterou žák navštěvuje (Novák 3. B)

 

 

Vychovatelé ŠD

 

Jméno E-mail Třída
Martina Horáková  horakova@zs-vesec.cz 1. A
Hana Cinibulková cinibulkova@zs-vesec.cz 1. B
Michaela Houdová houdova@zs-vesec.cz 1. C
Renata Datinská datinska@zs-vesec.cz 2. A
Renata Melzerová melzerova@zs-vesec.cz 2. B
Marie Králová kralova@zs-vesec.cz 2. C
Denisa Jungwirtová jungwirtova@zs-vesec.cz 3. ABC

 

 

Vedoucí vychovatelka: Renata Melzerová
Telefon do ŠD: 48 48 49 100