Kariérové poradenství - volba povolání

Kariérový poradce: Věra Herainová

e-mail: herainova@zs-vesec.cz

konzultační hodiny: 

úterý 14.45 - 15.45

 

Veletrh vzdělávání Educa Expo Liberec 2021 se letos uskuteční ve dnech 14. 16. 10. 2021 v Home Credit Areně v Liberci.

 

Nové informace k podmínkám  přijímacího řízení ve školním roce 2021/22 budou postupně vkládány.

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/22

 

MŠMT zveřejilo termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022. Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z oblastí Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

4leté obory vzdělání + nástavbové studium:

1. termín    12. dubna 2022

2. termín    13. dubna 2022

 

Víceletá gymnázia:

1. termín    19. dubna 2022

2. termín    20. dubna 2022 

 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín   10. května 2022

2. termín   11. května 2022

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM pro žáky 9. ročníku 

 PŘIHLÁŠKY 

- pro první kolo přijímacího řízení lze podat  dvě přihlášky na dva obory střední školy

- na jeden formulář se uvádějí obě školy ( přihlášky jsou identické)

- každou z přihlášek odevzdává uchazeč sám na zvolenou střední školu 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

- kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů stanovuje ředitel školy 

- hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, nebo talentové zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou 

- bude probíhat jednotná zkouška z českého jazyka a literatury + matematiky

(pro uchazeče na čtyřleté maturitní obory povinná) 

- pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují 2 termíny konání jednotné zkoušky (+ školní  přijímací zkoušky, je-li stanovena 

- souhrn informací naleznete na www.edulk.cz 

 

VÝSLEDKY 

- ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2022

- na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 

- rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku 

- informace o konání dalších kol přijímacího řízení včetně počtu volných míst, termínu konání přijímací zkoušky a termínu podání přihlášky naleznete na www.edulk.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

- proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

- potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole 

- zápisový lístek získá uchazeč pouze JEDEN, vydává jej základní škola; 

- v případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ" zápisový lístek

-  uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy) 

- zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou (vyjma případu odvolání a přijetí do oboru s talentovou zkouškou) u oboru s talentovou zkouškou lze zápisový lístek vzít zpět a uplatnit jej znovu do oboru vzdělání bez TZ 

 

HARMONOGRAM 

- 31. ledna 2022 /31. října 2021/* stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů a termínů konání přijímacích zkoušek 

- 1. března 2022 /30. listopadu 2021/ odevzdání přihlášky řediteli střední školy 

- 12. dubna a 13. dubna 2022 konání jednotné zkoušky - čtyřleté obory

- 19. dubna a 20. dubna 2022 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia

- od 22. dubna do 30. dubna 2022 /od 2. ledna do 15. ledna 2022/* konání přijímacích zkoušek pro ostatní obory; termíny stanoví ředitel školy, to platí i pro jinou než denní formu, nástavbové i zkrácené studium 

- 10. května a 11. května 2022 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky výše uvedené 

-  doporučujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace (může dojít ke změnám)

* údaje v závorkách jsou platné pro přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

                                                                                               zdroj: www.edulk.cz