Kariérové poradenství - volba povolání

Kariérový poradce: Věra Herainová

e-mail: herainova@zs-vesec.cz

konzultační hodiny: 

úterý 14.30 - 15.30

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2022/23

 

MŠMT zveřejilo termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022. Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z oblastí Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

4leté obory vzdělání + nástavbové studium:

1. termín    13. dubna 2023

2. termín    14. dubna 2023

 

Víceletá gymnázia:

1. termín    17. dubna 2023

2. termín    18. dubna 2023 

 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

1. termín   10. května 2023

2. termín   11. května 2023

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 

 PŘIHLÁŠKY 

- pro první kolo přijímacího řízení lze podat  dvě přihlášky na dva obory střední školy

- na jeden formulář se uvádějí obě školy ( přihlášky jsou identické)

- každou z přihlášek odevzdává uchazeč sám na zvolenou střední školu 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

- kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů stanovuje ředitel školy 

- hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, nebo talentové zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou 

- bude probíhat jednotná zkouška z českého jazyka a literatury + matematiky (CERMAT)

(pro uchazeče na čtyřleté maturitní obory povinná) 

- pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují 2 termíny konání jednotné zkoušky (+ školní  přijímací zkoušky, je-li stanovena 

- souhrn informací naleznete na www.edulk.cz 

 

VÝSLEDKY 

- ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky

- na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 

- rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku

- proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

- potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole 

- zápisový lístek získá uchazeč pouze JEDEN, vydává jej základní škola; 

- v případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ" zápisový lístek

-  uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy) 

- zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou (vyjma případu odvolání a přijetí do oboru s talentovou zkouškou) u oboru s talentovou zkouškou lze zápisový lístek vzít zpět a uplatnit jej znovu do oboru vzdělání bez TZ 

 

HARMONOGRAM 

- 31. ledna 2023 /31. října 2022/* stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů a termínů konání přijímacích zkoušek 

- 1. března 2023 /30. listopadu 2022/ odevzdání přihlášky řediteli střední školy 

- 13. dubna a 14. dubna 2023 konání jednotné zkoušky - čtyřleté obory

- 17. dubna a 18. dubna 2023 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia

- od 22. dubna do 30. dubna 2023 /od 2. ledna do 15. ledna 2023/* konání přijímacích zkoušek pro ostatní obory; termíny stanoví ředitel školy, to platí i pro jinou než denní formu, nástavbové i zkrácené studium 

- 10. května a 11. května 2023 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky výše uvedené 

-  doporučujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace (může dojít ke změnám)

* údaje v závorkách jsou platné pro přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

                                                                                               zdroj: www.edulk.cz