Informace k zápisu do 1. ročníku

Dne: 18. 4. 2024, 13:00 - 18:00

Vstup do budovy z ulice Čeká - vchod na  1. stupeň

Otevření zápisového portálu 25.03.2024 - 17.04.2024

Zápisový portál: ZDE

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 ZDE

Jak můžete pomoci svému dítětipřed nástupem do ZŠ: ZDE

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Kdo přijde k zápisu?

K zápisu se dostaví děti, které k 31.08.2024 dovrší věk šest let, tj. děti narozené od 1.9.2017 do 31.08.2018. 

K zápisu se opětovně dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak postupovat při podání žádosti? 

Rodič má možnost využít pro vygenerování a tisk žádosti elektronický portál na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/, který bude spuštěn od 25. 3. 2024 do 17. 4. 2024. 

V případě potřeby Vám s administrací žádosti pomůžeme, žádost vám vygenerujeme a připravíme k osobnímu vyzvednutí ve škole ve dnech 15. 4. 2024 až 17.4.2024 po předchozí telefonické domluvě. 

Telefon na sekretariát: + 420 485 130 357, denně od 8:00 do 15:00.

Jaké doklady je nutné doložit k zápisu?

1. K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je třeba doložit:

vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

originál rodného listu dítěte

2. K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit:  

vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky

originál rodného listu dítěte

originál posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

originál posudku odborného lékaře nebo klinického psychologa

Zápis bude probíhat:

Prezenční formou na naší škole, za přítomnosti žáka a zákonného zástupce dne 18.4.2024, v čase 13:00 - 18:00

Jak doručit žádost?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

1. osobně dne 18. 4. 2024, v době od 13:00 do 18:00, dle časové rezervace získané prostřednictvím zápisového portálu https://zapisyzs.liberec.cz (vstup do budovy vchodem z 1. stupně, z ulice Česká) k osobnímu podání vezměte s sebou:

vygenerovanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad povinné školní docházky,

originál rodného listu dítěte,

občanský průkaz zákonného zástupce,

doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržovat časovou rezervaci získanou prostřednictvím zápisového portálu. Při nevyužití rezervačního systému je třeba počítat s delší čekací dobou.

2. do datové schránky školy:  cqpmn72

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

4. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - poštou (doporučeně)

Pokud bude podání učiněno NEOSOBNÍM způsobem (tj. způsobem 2 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat s žádostí také kopii rodného listu. 

Vyhodnocení doručených žádostí o přijetí nebo žádostí o odklad povinné školní docházky proběhne ve čtvrtek 18. 4. 2024 (tzv. sběr žádostí, zápis)

U všech žádostí, které škola obdrží k 18. 4. 2024 do 18.00 hodin, bude dne 19. 4. 2024 zahájeno správní řízení o přijetí k základnímu vzdělávání popř. o udělení odkladu povinné školní docházky.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 23. 4. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy na adrese: Česká 354, Liberec 25, 463 12.  Po tomto termínu, rozhodne ředitelka o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do základní školy.

Od 2. 5. 2024 můžete po přihlášení na webové stránky  https://zapisyzs.liberec.cz/ sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 

Přijetí na více škol

Pokud by mělo být dítě přijato do více základních škol, ve kterých jste si podali žádost o přijetí, informujte prosím základní školu, kterou pro vzdělávání  vašeho dítěte preferujete. V ostatních základních školách podepište zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a mohla být uvolněna místa pro další děti v pořadí.  Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Zveřejnění výsledků zápisu k základnímu vzdělávání

Seznam registračních čísel (identifikátor na přihlášce) přijatých dětí bude 17. 5. 2024 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu naší základní školy (www.zs-vesec.cz, v sekci zápis do 1. třídy). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

 

V Liberci 05.02.2024                                                                                        Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy