Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

ke stažení ZDE

Kdo přijde k zápisu?

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015. K zápisu se opětovně dostaví i děti, kterým byl ve školním roce 2020/2021 udělen odklad povinné školní docházky.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak postupovat při podání žádosti? 

Rodič má možnost využít pro vygenerování a tisk žádosti elektronický portál na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/, který bude spuštěn od 29. 3. 2021 –  21. 4. 2021.

V případě potřeby Vám s administrací žádosti  pomůžeme a  po předchozí telefonické domluvě vám žádost vygenerujeme a připravíme k osobnímu vyzvednutí ve škole. Telefon na sekretariát:  485 130 003, denně 8:00 – 15:00

Jaké doklady je nutné doložit k zápisu?

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bude doložena vygenerovaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopie rodného listu dítěte.        K žádosti o odklad povinné školní docházky doložíte vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky, kopii rodného listu dítěte a originál posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k mimořádné situaci budou letošní zápisy bez přítomnosti dětí. Podání žádosti bude učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4, Jak doručit žádost) od 19. 4. 2021 do 22. 4. 2021. 

Jak doručit žádost?

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit  následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy:  cqpmn72

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou na adresu: Základní škola, Liberec, p.o. Česká 354, Liberec 25, 463 12 (rozhodující je datum podání na poště)

4. vhozením do schránky školy:  schránka je označena „Zápis do 1. třídy 2021/2022“; adresa: Základní škola, Liberec, p.o., Česká 354. Liberec 25, 463 12 (schránka je umístěna u vchodu na 1. stupeň školy z ulice Česká)

5. osobně dne 22. 4. 2021, v době od 13:00 do 18:00, dle časové rezervace získané prostřednictvím https://zapisyzs.liberec.cz (vstup do budovy vchodem z 1. stupně, z ulice Česká); k osobnímu podání vezměte s sebou:

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),

rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce,

doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržovat všechna preventivní opatření k zabránění šíření nákazy – zakrytí dýchacích cest respirátorem, u dětí chirurgickou rouškou, 2 m rozestupy, omezení kumulace osob na maximálně 2 osoby. Při nevyužití rezervačního systému je třeba počítat s delší čekací dobou.

Vyhodnocení doručených žádostí o přijetí  nebo žádostí o odklad 22. 4. 2021 (tzv. sběr žádostí, zápis)

U všech žádostí, které škola obdrží k 22. 4. 2021  do 18.00 hodin, bude dne 23. 4. 2021  zahájeno správní řízení o přijetí k základnímu vzdělávání popř. o udělení odkladu povinné školní docházky.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy na adrese: Česká 354, Liberec 25, 463 12.  Po tomto termínu  rozhodne  ředitelka o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do základní školy.

Od 4. 5. 2021 můžete po přihlášení na webové stránky  https://zapisyzs.liberec.cz/ sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 

Pokud by mělo být dítě přijato do více základních škol, do kterých jste si podali žádost o přijetí, dostavte se prosím  po předchozí domluvě do základní školy, kterou pro vzdělávání  vašeho dítěte preferujete.  V ostatních základních školách podepište zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a mohla být uvolněna místa pro další děti v pořadí. 

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Seznam  registračních čísel  (identifikátor na přihlášce) přijatých dětí bude 17. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu naší základní školy (www.zsvesec.cz, v sekci zápis do 1. třídy). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny tři 1. třídy s maximálním počtem 25 žáků.

Kritéria pro přijetí

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona).

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16 dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 Statutárního města Liberec, platné od 17. 3. 2021, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci, a jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace.

2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16 dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 Statutárního města Liberec, platné od 17. 3. 2021, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

3. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace.

4. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16, ale na území města Liberec.

5. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace – obvod č. 16 a mimo území města Liberec.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

 

V Libereci 15.3.2021   

Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy