Volby do školské rady 22.6.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o. podle volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Liberec č. 435/2019 (dále jen „volební řád“)

oznamuje

uskutečnění doplňovacích voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.

Zletilí žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit

dne 22.06.2021 od 15:00 hodin do 17:00 hodin.

 

Pedagogičtí pracovníci mohou volit

dne 22.06.2021 od 14:00 do 15:00 hodin.

Školská rada je orgánem školy umožňující účast zákonných zástupců, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců, za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Kandidáty pro volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Základní škola, Liberec, Česká 354, Liberec 25, 463 12 ve lhůtě do 07.06.2021. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

Návrh musí obsahovat

  1. název školy,
  2. jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele,
  3. u kandidátů z řad pedagogů: jméno a příjmení
  4. u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů: jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a adresu trvalého bydliště,
  5. podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 11. 06. 2021 na webu školy a na vývěsce školy.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.

 

V Liberci dne 06.05.2021                                         Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy

 

Oznámení o době a místě konání voleb do ŠR  ZDE

Návrh kandidáta z řad oprávněných osob do ŠR ZDE

Listina kandidátů z řad oprávněných osob do ŠR ZDE